Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

Talking about online learning

 

Warm-up Questions: 

 1. Have you ever taken an online class? What was it about?

 2. What do you enjoy most about learning online?

 3. How do you stay motivated while studying online?

 4. What are some advantages of learning online compared to traditional classroom learning?

 5. Do you prefer learning alone or in a group when studying online? Why?

 6. How do you organize your time and manage your schedule for online learning?

 7. Can you share any tips or strategies for staying focused during online classes?

 8. What are some challenges you have faced while learning online, and how did you overcome them?

 9. Have you ever used any interactive tools or resources while learning online? Which ones did you find helpful?

 10. What skills do you think are important to succeed in online learning?


vocabulary


Online (/ˈɒnˌlaɪn/) (adjective) - Example: I prefer taking online classes for convenience

Virtual (/ˈvɜːrʧʊəl/) (adjective) - Example: We attended a virtual conference from our homes.

E-learning (/ˈiːˌlɜːrnɪŋ/) (noun) - Example: Many universities offer e-learning courses.

Distance education (/ˈdɪstəns ˌɛdjuˈkeɪʃən/) (noun) - Example: She completed her degree through distance education.

Webinar (/ˈwɛbɪˌnɑːr/) (noun) - Example: I attended an informative webinar on digital marketing

Synchronous (/ˈsɪŋkrənəs/) (adjective) - Example: The online meeting will be held in synchronous mode.

Asynchronous (/eɪˈsɪŋkrənəs/) (adjective) - Example: Students can complete assignments at their own pace in asynchronous courses.

Video conferencing (/ˈvɪdioʊ ˈkɒnfərənsɪŋ/) (noun) - Example: We had a productive video conferencing session with our team.

LMS (Learning Management System) (/ˈɛlɛmɛs/) (noun) - Example: The LMS provides a platform for online course management.

MOOC (Massive Open Online Course) (/muːk/) (noun) - Example: He enrolled in a popular MOOC on data science.

Discussion forum (/dɪˈskʌʃən ˈfɔːrəm/) (noun) - Example: The discussion forum allows students to interact and share ideas.

Online collaboration (/ɒnˈlaɪn kəˌlæbəˈreɪʃən/) (noun) - Example: The project required online collaboration among team members.

Digital literacy (/ˈdɪʤɪtəl ˈlɪtərəsi/) (noun) - Example: Digital literacy skills are essential in the modern era.

Online assessment (/ɒnˈlaɪn əˈsɛsmənt/) (noun) - Example: The final exam will be conducted as an online assessment.

Online resources (/ɒnˈlaɪn rɪˈsɔːrsɪs/) (noun) - Example: The library provides a wide range of online resources for research.

E-books (/ˈiːˌbʊks/) (noun) - Example: I prefer reading e-books rather than physical books.

Digital content (/ˈdɪʤɪtəl ˈkɒntɛnt/) (noun) - Example: The course offers a variety of digital content, including videos and interactive modules.

Online tutorial (/ɒnˈlaɪn tuˈtɔːriəl/) (noun) - Example: The online tutorial helped me understand complex concepts.

Blended learning (/ˈblɛndɪd ˈlɜːrnɪŋ/) (noun) - Example: The course combines online and in-person learning.

Digital citizenship (/ˈdɪʤɪtəl ˈsɪtɪzənʃɪp/) (noun) - Example: Teaching digital citizenship is important for safe online behavior.

Online interaction (/ɒnˈlaɪn ˌɪntərˈækʃən/) (noun) - Example: The platform encourages online interaction between students and instructors.

Online community (/ɒnˈlaɪn kəˈmjuːnɪti/) (noun) - Example: The online community provides support and networking opportunities.

Live streaming (/laɪv ˈstriːmɪŋ/) (noun) - Example: The lecture will be available via live streaming.

Digital footprint (/ˈdɪʤɪtəl ˈfʊtprɪnt/) (noun) - Example: Be mindful of your digital footprint while using online platforms.

Web-based (/wɛbˈbeɪst/) (adjective) - Example: The course is web-based and can be accessed from anywhere.

Online tutor (/ɒnˈlaɪn ˈtjuːtər/) (noun) - Example: The online tutor provided personalized guidance.

Online test (/ɒnˈlaɪn tɛst/) (noun) - Example: The online test will assess your understanding of the material.

Internet connection (/ˈɪntərnɛt kəˈnɛkʃən/) (noun) - Example: Ensure a stable internet connection for uninterrupted learning.

Web browser (/wɛb ˈbraʊzər/) (noun) - Example: Use a compatible web browser to access the online platform.

Cloud storage (/klaʊd ˈstɔːrɪʤ/) (noun) - Example: Save your files securely in cloud storage.

Online certificate (/ɒnˈlaɪn sərˈtɪfɪkɪt/) (noun) - Example: Completing the course earns you an online certificate.

Digital assessment (/ˈdɪʤɪtəl əˈsɛsmənt/) (noun) - Example: The digital assessment evaluates students' knowledge and skills.

Online platform (/ɒnˈlaɪn ˈplætfɔːrm/) (noun) - Example: The online platform provides access to course materials.

Online registration (/ɒnˈlaɪn ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən/) (noun) - Example: Complete the online registration to enroll in the course.

Discussion board (/dɪˈskʌʃən bɔːrd/) (noun) - Example: Post your questions on the discussion board for clarification.

IELTS QUESTIONS


Useful phrases 


Questions: Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Hoạt động kỹ năng: Vẽ nón tại Cô Tư' s Homestay Phan Thiết

Trong không gian ấm cúng và tràn đầy sự sáng tạo tại Cô Tư Homestay, hoạt động vẽ nón đã trở thành một hành trình đầy màu sắc, giúp các em nhỏ không chỉ tỏa sáng từ bản thân tạo ra những tác phẩm độc đáo mà còn học tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả. Hoạt động này không chỉ đơn thuần là vẽ, mà còn là một cơ hội để các em khám phá và học hỏi bằng trải nghiệm thực tế.Vẽ nón tại Cô Tư Homestay không chỉ là việc tạo ra những chiếc nón độc đáo mà còn thể hiện sự tự do trong tư duy và sáng tạo của các em nhỏ. Các em thể hiện cá tính của mình thông qua những hình ảnh, màu sắc và họa tiết trên nón. Điều này giúp phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự tin và khả năng thể hiện ý tưởng của các em.


Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo, hoạt động vẽ nón còn là một cơ hội để các em nhỏ tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên và hứng thú. Thông qua hướng dẫn và giao tiếp bằng tiếng Anh từ những người hướng dẫn, các em sẽ tự ngấm nắng và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ một cách không thể ngờ. Việc sử dụng các từ vựng, mô tả, và câu cụ thể trong quá trình vẽ nón sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, không áp lực và vô cùng thú vị.


Sau đây là danh sách từ vựng mà các em sẽ được học qua hoạt động vẽ nón


Drawing Tools:


 1. Pencil - Bút chì

 2. Eraser - Cục tẩy

 3. Crayon - Bút sáp màu

 4. Marker - Bút mực

 5. Paintbrush - Cọ sơn

 6. Canvas - Bề mặt vẽ

 7. Paper - Giấy

 8. Palette - Bảng màu

 9. Easel - Giá vẽ

 10. Sketchbook - Sổ vẽ


Actions:


 1. Draw - Vẽ

 2. Color - Tô màu

 3. Sketch - Phác họa

 4. Shade - Tán sáng

 5. Outline - Đặt nét

 6. Blend - Kết hợp màu

 7. Fill - Tô màu

 8. Doodle - Vẽ lủng củng

 9. Trace - Sao chép

 10. Smudge - Tán màu


Colors:


 1. Red - Đỏ

 2. Blue - Xanh dương

 3. Yellow - Vàng

 4. Green - Xanh lá

 5. Purple - Tím

 6. Orange - Cam

 7. Pink - Hồng

 8. Brown - Nâu

 9. Black - Đen

 10. White - Trắng

Sau đây là một số hình ảnh từ hoạt động  hoạt động thực tế vẽ nón của các bé 
 

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Talking about Online Dating

 

Warm-up Questions: 

 1. Have you ever tried online dating? Why or why not?

 2. What are some advantages of online dating compared to traditional dating?

 3. Do you think online dating is a good way to meet new people? Why or why not?

 4. What kind of information would you include in your online dating profile?

 5. Have you heard any success stories from people who have tried online dating?

 6. Are there any potential risks or drawbacks to online dating that you can think of?

 7. How would you feel about meeting someone in person after getting to know them through online dating?

 8. What are some important factors to consider when choosing an online dating platform or app?

 9. Do you think it's important to be cautious and protect your personal information when using online dating sites?

 10. How do you think online dating has changed the way people approach dating and relationships?

vocabulary

Online dating (/ˈɒnˌlaɪn ˈdeɪtɪŋ/) (noun) - Example: "Many people use online dating to meet new people.


Swipe (/swaɪp/) (verb) - Example: "You can swipe left or right to indicate interest in someone's profile."Match (/mætʃ/) (noun/verb) - Example: "Finding a compatible match is exciting in online dating."

*Meaning:

 1. Match (n): a person viewed in regard to their eligibility for marriage.

 2. Match (n): a contest in which people or teams compete against each other in a particular sport.

 3. Match (n): a person or thing that resembles another.Chat (/tʃæt/) (noun/verb) - Example: "They started a chat and got to know each other better."


Message (/ˈmɛsɪdʒ/) (noun/verb) - Example: "They exchanged messages and discovered shared interests."


Online platform (/ˈɒnˌlaɪn ˈplætˌfɔrm/) (noun) - Example: "Dating apps provide an online platform for meeting potential partners."Swiping left/right (/ˈswaɪpɪŋ lɛft/raɪt/) - Example: "She kept swiping left until she found someone she liked."


Online profile (/ˈɒnˌlaɪn ˈproʊ.faɪl/) - Example: "He updated his online profile with recent photos and hobbies."Dating app (/ˈdeɪtɪŋ æp/) - Example: "Tinder is a popular dating app used by many people."Virtual date (/ˈvɜːr.tʃuː.əl deɪt/) - Example: "Due to the pandemic, they went on a virtual date through video chat."Online connection (/ˈɒnˌlaɪn kəˈnɛk.ʃən/) - Example: "They felt an instant online connection and decided to meet in person."Compatibility (/kəmˌpætəˈbɪlɪti/) (noun) - Example: "Finding compatibility is essential for a successful relationship."


Online conversation (/ˈɒnˌlaɪn ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən/) - Example: "They had an engaging online conversation that lasted for hours."


Profile picture (/ˈproʊ.faɪl ˈpɪk.tʃɚ/) - Example: "Choosing an appealing profile picture can attract more attention."Online interaction (/ˈɒnˌlaɪn ˌɪn.t̬ɚˈræk.ʃən/) - Example: "Regular online interaction helps build a stronger connection."Dating profile (/ˈdeɪtɪŋ ˈproʊ.faɪl/) - Example: "His dating profile highlighted his hobbies and interests."Online communication (/ˈɒnˌlaɪn kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/) - Example: "Clear and open online communication is important for building trust."First impression (/fɜːrst ɪmˈprɛʃən/) - Example: "Making a good first impression is crucial in online dating."


Online dating community (/ˈɒnˌlaɪn ˈdeɪtɪŋ kəˈmjuː.nə.ti/) - Example: "She joined an online dating community to meet like-minded people."


Relationship status (/rɪˈleɪ.ʃənˌʃɪp ˈstætəs/) - Example: "People often mention their relationship status in their profiles."


Online dating experience (/ˈɒnˌlaɪn ˈdeɪtɪŋ ɪkˈspɪə.ri.əns/) - Example: "He had a positive online dating experience and met his partner."


Online safety (/ˈɒnˌlaɪn ˈseɪf.ti/) - Example: "Practicing online safety is important when meeting new people."


Video call (/ˈvɪd.i.oʊ kɔːl/) - Example: "They had a video call to see each other before meeting in person."


Online presence (/ˈɒnˌlaɪn ˈprɛ.zəns/) - Example: "Maintaining a strong online presence can attract potential matches."  = appearance

Meeting in person (/ˈmiːtɪŋ ɪn ˈpɜːr.sən/) - Example: "After chatting online, they decided to meet in person."


Online dating service (/ˈɒnˌlaɪn ˈdeɪtɪŋ ˈsɜːr.vɪs/) - Example: "He signed up for an online dating service to find a partner."


Long-distance relationship (/ˈlɔːŋ.dɪs.təns rɪˈleɪ.ʃənˌʃɪp/) - Example: "They successfully maintained a long-distance relationship through online communication."