Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Talking about Party!

 Party vocabs!


Party Vocabularies!


1/ After party /ˈæftər pɑːrt̬i/


2/ All-nighter /ˌɔːl ˈnaɪtər/
3/ Attend /əˈtend/


4/ Baby shower /ˈbeɪbi ʃaʊər/


5/ Bachelor party /ˈbætʃələr pɑːrti/
6/ Balloon /bəˈluːn/


7/ Banner /ˈbænər/


8/ Bash /bæʃ/


9/Barbecue party /ˈbɑːrbɪkjuː pɑːrt̬i/


10/ Birthday party /ˈbɜːrθdeɪ pɑːrt̬i/


11/ Booze up /ˈbuːz ʌp/


12/ Bouquet /buˈkeɪ/


13/ Bridal shower /ˈbraɪdl ˈʃaʊər/


14/ Candy /ˈkændi/


15/ Cancel /ˈkænsl/


16/ Cake /keɪk/


17/ Candle /ˈkændl/


18/ Caterer /ˈkeɪtərər/


19/ Celebrate /ˈselɪbreɪt/


20/ Celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/


21/ Christmas party /ˈkrɪsməs ˈpɑːrti/


22/ Clambake /ˈklæmbeɪk/


23/ Cocktail party /ˈkɑːkteɪl ˈpɑːrti/


24/ Confetti /kənˈfeti/


25/ Cookie /ˈkʊki/


26/ Costume /ˈkɑːstuːm/


27/ Costume party /ˈkɑːstuːm ˈpɑːrti/


28/ Decorate /ˈdekəreɪt/


29/ Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/


30/ Dinner party /ˈdɪnər ˈpɑːrti/


31/ Drinks party /drɪŋks ˈpɑːrti/


32/ Entertainer /ˌentərˈteɪnər/


33/ Entertainment /ˌentərˈteɪnmənt/


34/ Fancy dress party /ˈfænsi dres ˈpɑːrti/


35/ Farewell party /ˌferˈwel ˈpɑːrti/


36/ Father's Day Party /ˈfɑːðər deɪ ˈpɑ ːrti/


37/ Feast /fiːst/


38/ Garden party /ˈɡɑːrdn ˈpɑːrti/


39/ Gift /ɡɪft/


40/ Gift wrap /ɡɪft ræp/


41/ Glitter /ˈɡlɪtər/


42/ Goody bag /ˈɡʊdi bæɡ/


43/ Going away party /ˈɡoʊɪŋ əˈweɪ ˈpɑːrti/


44/ Graduation party /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈpɑːrti/


45/ Greeting cards /ˈɡriːtɪŋ kɑːrds /


46/ Guest /ɡest/


47/ Halloween party /ˌhæloʊˈiːn ˈpɑːrti/


48/ Hold /hoʊld/


49/ Housewarming party /haʊsˈwɔːrmɪŋ ˈpɑːrti/
50/ Icing /ˈaɪsɪŋ/


51/ Invite /ɪnˈvaɪt/


52/ Invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn /


53/ Invitation card /ˌɪnvɪˈteɪʃn kɑːrd/


54/ Join /dʒɔɪn/


55/ Joyful /ˈdʒɔɪfl/


56/ Joyous /ˈdʒɔɪəs/


56/ Mother 's Day party /ˈmʌðər deɪ ˈpɑːrti/


58/ New Year party /ˌnuː ˈjɪr ˈpɑːrti/


59/ Occasion /əˈkeɪʒn/


60/ Office party /ˈɑːfɪs ˈpɑːrti/


61/ Paper plate /ˌpeɪpər ˈpleɪt/


62/ Party favor /ˈpɑːrti ˈfeɪvər/


63/ Party game /ˈpɑːrti ɡeɪm/


64/ Party hat /ˈpɑːrti hæt/


65/ Pool party /puːl ˈpɑːrti/


66/ Present /ˈpreznt/


67/ Reception /rɪˈsepʃn/


68/ Ribbon /ˈrɪbən/


69/ RSVP /ˌɑːr es viː ˈpiː/


70/ Sip and see party /sɪp ænd siː ˈpɑːrti/


71/ Slumber party /ˈslʌmbər ˈpɑːrti/


72/ Sparkler /ˈspɑːrklər/


73/ stag night /ˈstæɡ naɪt/


74/ Sweet /swiːt/


75/ Thank you note /ˈθæŋk juː noʊt/


76/ Theme party /θiːm ˈpɑːrti/


77/ Throw a party /θroʊ ə ˈpɑːrti/


78/ Toast /toʊst/
79/ Unwrap /ʌnˈræp/


80/ Venue /ˈvenjuː/


81/ Wedding party /ˈwedɪŋ ˈpɑːrti/


82/ Welcome party /ˈwelkəm ˈpɑːrti/


83/ Wrap /ræp/


84/ Wrapping paper /ˈræpɪŋ peɪpər/
85/ Countdown /ˈkaʊntdaʊn/


86/ Hourglass /ˈaʊər ɡlæs/


87/ family gatherin /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/


88/ informal drinks /ɪnˈfɔːrml drɪŋks/


89/ fundraising event / charity do /ˈfʌndreɪzɪŋ ɪˈvent/ - /ˈtʃærəti duː/


90/ Popsicle /ˈpɑːpsɪkl/


91/ lollipop /ˈlɑːlipɑːp/


92/ anniversary party /ˌænɪˈvɜːrsəri ˈpɑːrti/


Which kind of guests would you not invite?
a party animal
a party pooper
a party crasher
a clingy/ needy guest
a flirt
a texter
a social butterfly
a wall flower
a performer
Check the below link:

Do you party hard?


1/ Do you like to party? Why or why not?


2/ Do you party hard? How often?


3/ List your top 5 popular/ favorite/ frequent parties you often join?


4/ What types of clothes do you wear for each party?


5/ What kind of food & drinks do you have for each kind of party?


6/ Which party venue do you prefer? in people’s houses or in bars/ clubs/ restaurants/ hotels...? Why?


7/ Which party do you prefer? pool, beach or garden party?


8/ What kinds of music you like at the party?


9/ Do you often join all of the games at the party?


10/ What do you often do at the party?


11/ Are you a party pooper? a wall flower? a texter? a social butterfly? or a flirt?


12/ What topics do you often talk about at the party?


13/ Are you ready to mingle with anyone?


14/ Do you often start the conversation first or wait until someone come to you?


15/ Do you often sing any song or dance at the party?


16/ Have you ever joined any Potluck party? What food/ drink you often bring with you?


17/ Do you often “gossip” about other people at the party?


18/ Do you often give compliments to other people like their clothes/ appearance/ kids...?


19/ How was the atmosphere/ feeling? (laid back/ chilled out/ exciting/ cozy/ warm/ welcoming/ wild/ thrilling...)


20/ How was the decor? (cool/ themed/ cute/ beautiful/ interesting...) and how about the people at the party? (friendly/ socialized...?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét