Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Talking about Party!

 

Party Vocabularies

1/ After party /ˈæftər pɑːrt̬i/

Example:

We always have an after party at the company.

2/ All-nighter /ˌɔːl ˈnaɪtər/

Example:

Are you an all-nighter?

3/ To attend /əˈtend/

Example:

Do you often 


4/ Baby shower /ˈbeɪbi ʃaʊər/

Example:


5/ Bachelor party /ˈbætʃələr pɑːrti/

Example:
6/ Balloon /bəˈluːn/

Example:

Do you like balloons

7/ Banner /ˈbænər/8/ Bash /bæʃ/

9/Barbecue party /ˈbɑːrbɪkjuː pɑːrt̬i/

10/ Birthday party /ˈbɜːrθdeɪ pɑːrt̬i/

11/ Booze up /ˈbuːz ʌp/

12/ Bouquet /buˈkeɪ/

13/ Bridal shower /ˈbraɪdl ˈʃaʊər/

14/ Candy /ˈkændi/

15/ Cancel /ˈkænsl/

16/ Cake /keɪk/

17/ Candle /ˈkændl/

18/ Caterer /ˈkeɪtərər/

19/ Celebrate /ˈselɪbreɪt/

20/ Celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/


21/ Christmas party /ˈkrɪsməs ˈpɑːrti/

22/ Clambake /ˈklæmbeɪk/

23/ Cocktail party /ˈkɑːkteɪl ˈpɑːrti/

24/ Confetti /kənˈfeti/

25/ Cookie /ˈkʊki/

26/ Costume /ˈkɑːstuːm/

27/ Costume party /ˈkɑːstuːm ˈpɑːrti/

28/ Decorate /ˈdekəreɪt/

29/ Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/


30/ Dinner party /ˈdɪnər ˈpɑːrti/

31/ Drinks party /drɪŋks ˈpɑːrti/

32/ Entertainer /ˌentərˈteɪnər/

33/ Entertainment /ˌentərˈteɪnmənt/

34/ Fancy dress party /ˈfænsi dres ˈpɑːrti/


35/ Farewell party /ˌferˈwel ˈpɑːrti/

36/ Father's Day Party /ˈfɑːðər deɪ ˈpɑ ːrti/

37/ Feast /fiːst/

38/ Garden party /ˈɡɑːrdn ˈpɑːrti/

39/ Gift /ɡɪft/40/ Gift wrap /ɡɪft ræp/

41/ Glitter /ˈɡlɪtər/


42/ Goody bag /ˈɡʊdi bæɡ/

43/ Going away party /ˈɡoʊɪŋ əˈweɪ ˈpɑːrti/

44/ Graduation party /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈpɑːrti/

45/ Greeting cards /ˈɡriːtɪŋ kɑːrds /

46/ Guest /ɡest/

47/ Halloween party /ˌhæloʊˈiːn ˈpɑːrti/

48/ Hold /hoʊld/


49/ Housewarming party /haʊsˈwɔːrmɪŋ ˈpɑːrti/50/ Icing /ˈaɪsɪŋ/

51/ Invite /ɪnˈvaɪt/

52/ Invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn /

53/ Invitation card /ˌɪnvɪˈteɪʃn kɑːrd/54/ Join /dʒɔɪn/


55/ Joyful /ˈdʒɔɪfl/

56/ Joyous /ˈdʒɔɪəs/

56/ Mother 's Day party /ˈmʌðər deɪ ˈpɑːrti/58/ New Year party /ˌnuː ˈjɪr ˈpɑːrti/59/ Occasion /əˈkeɪʒn/

60/ Office party /ˈɑːfɪs ˈpɑːrti/61/ Paper plate /ˌpeɪpər ˈpleɪt/
62/ Party favor /ˈpɑːrti ˈfeɪvər/

63/ Party game /ˈpɑːrti ɡeɪm/

64/ Party hat /ˈpɑːrti hæt/

65/ Pool party /puːl ˈpɑːrti/

66/ Present /ˈpreznt/

67/ Reception /rɪˈsepʃn/

68/ Ribbon /ˈrɪbən/

69/ RSVP /ˌɑːr es viː ˈpiː/

70/ Sip and see party /sɪp ænd siː ˈpɑːrti/

71/ Slumber party /ˈslʌmbər ˈpɑːrti/

72/ Sparkler /ˈspɑːrklər/

73/ stag night /ˈstæɡ naɪt/

74/ Sweet /swiːt/


75/ Thank you note /ˈθæŋk juː noʊt/

76/ Theme party /θiːm ˈpɑːrti/
77/ Throw a party /θroʊ ə ˈpɑːrti/

78/ Toast /toʊst/79/ Unwrap /ʌnˈræp/

80/ Venue /ˈvenjuː/

81/ Wedding party /ˈwedɪŋ ˈpɑːrti/

82/ Welcome party /ˈwelkəm ˈpɑːrti/

83/ Wrap /ræp/

84/ Wrapping paper /ˈræpɪŋ peɪpər/85/ Countdown /ˈkaʊntdaʊn/86/ Hourglass /ˈaʊər ɡlæs/

87/ family gatherin /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/

88/ informal drinks /ɪnˈfɔːrml drɪŋks/

89/ fundraising event / charity do /ˈfʌndreɪzɪŋ ɪˈvent/ - /ˈtʃærəti duː/
90/ Popsicle /ˈpɑːpsɪkl/

91/ lollipop /ˈlɑːlipɑːp/

92/ anniversary party /ˌænɪˈvɜːrsəri ˈpɑːrti/

Which kind of guests would you not invite?
a party animal
a party pooper
a party crasher
a clingy/ needy guest
a flirt
a texter
a social butterfly
a wall flower
a performer
Check the below link:

Do you party hard?


1/ Do you like to party? Why or why not?


2/ Do you party hard? How often?


3/ List your top 5 popular/ favorite/ frequent parties you often join?


4/ What types of clothes do you wear for each party?


5/ What kind of food & drinks do you have for each kind of party?


6/ Which party venue do you prefer? in people’s houses or in bars/ clubs/ restaurants/ hotels...? Why?


7/ Which party do you prefer? pool, beach or garden party?


8/ What kinds of music you like at the party?


9/ Do you often join all of the games at the party?


10/ What do you often do at the party?


11/ Are you a party pooper? a wall flower? a texter? a social butterfly? or a flirt?


12/ What topics do you often talk about at the party?


13/ Are you ready to mingle with anyone?


14/ Do you often start the conversation first or wait until someone come to you?


15/ Do you often sing any song or dance at the party?


16/ Have you ever joined any Potluck party? What food/ drink you often bring with you?


17/ Do you often “gossip” about other people at the party?


18/ Do you often give compliments to other people like their clothes/ appearance/ kids...?


19/ What the atmosphere/ feeling of the parties do you like? (laid back/ chilled out/ exciting/ cozy/ warm/ welcoming/ wild/ thrilling...)


20/ How's the decor? (cool/ themed/ cute/ beautiful/ interesting...) and how about the people at the party? (friendly/ socialized/ open minded/ talkative/ funny...?)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét